Ruộng Chúa cày, nhà Chúa xây (audio)

1 Cô-rinh-tô 3:9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

Để Chúa tham gia và làm việc trong đời sống của mình, để Chúa sửa dạy và chỉnh lại đường lối của chúng ta. Chúa chỉnh sửa chúng ta để ngày càng trở nên giống như Chúa Jê-sus.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru