Sống theo tình yêu thương (audio)

Đức tin hành động bởi tình yêu thương, các ân tứ, sự dâng hiến, sự hy sinh nữa, phải dựa trên nền tảng là tình yêu thương. Nền tảng của sự dạy dỗ, như Phao-lô đã dạy Ti-mô-thê, phải là tình yêu thương. Nếu chúng ta chỉ được nói với người ta điều gì đó quan trọng nhất, trong một thời giờ có hạn, không được nói lớn tiếng, chúng ta sẽ nói về vấn đề gì?

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru