Con sông ra từ đền thờ

Bài giảng của mục sư Nguyễn Minh Quang 25/07/2010. Hội thánh ...

Kinh thánh:  Ê-xê-chi-ên 47:1-12

Câu gốc:    Gi 4:14   14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.


 

 

I.    Sông ra từ đền thờ:
A.    Phát nguồn là nhỏ
1)    Đền thờ được đo, kiểm soát
2)    Nước văng ra từ dưới ngạch cửa
3)    Nước lên đến mắt cá
4)    Nước lên đến hông
5)    Trở thành sông
6)    Nước đến đâu có sự sống đến đó
7)    Sanh cây trái, có sự chữa lành
B.    Con sông đó phát nguyên từ lòng người được Đức Chúa Trời hướng dẫn

II.    Nước Chúa Jêsus cho sẽ:
A.    Đã khát
B.    Trờ nên nguồn sự sống trong người đó
C.    Văng ra cho đến sự sống đời đời

III.    Sự sống ra từ lòng chúng ta.
A.    Quyền năng sự sống lưu xuất từ lòng vâng lời và từ Đức Thánh Linh trên trong cao
B.    Cẩn thận giữ lấy  tấm lòng có thể bị hư hỏng, bị cướp lấy,  Coi chừng nghẹt ngòi (ví dụ về người gieo giống Luc 8:1-15)
Ch 4:23   23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,
Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

Kinh thánh: Ê-xê-chi-ên 47:1-12

Câu gốc: Gi 4:14 14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.

I. Sông ra từ đền thờ:

A. Phát nguồn là nhỏ

1) Đền thờ được đo, kiểm soát

2) Nước văng ra từ dưới ngạch cửa

3) Nước lên đến mắt cá

4) Nước lên đến hông

5) Trở thành sông

6) Nước đến đâu có sự sống đến đó

7) Sanh cây trái, có sự chữa lành

B. Con sông đó phát nguyên từ lòng người được Đức Chúa Trời hướng dẫn

II. Nước Chúa Jêsus cho sẽ:

A. Đã khát

B. Trờ nên nguồn sự sống trong người đó

C. Văng ra cho đến sự sống đời đời

III. Sự sống ra từ lòng chúng ta.

A. Quyền năng sự sống lưu xuất từ lòng vâng lời và từ Đức Thánh Linh trên trong cao

B. Cẩn thận giữ lấy tấm lòng có thể bị hư hỏng, bị cướp lấy, Coi chừng nghẹt ngòi (ví dụ về người gieo giống Luc 8:1-15)

Ch 4:23 23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,
Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.© 1999-2017 Tinlanh.Ru