Cầu nguyện - chìa khoá dẫn đến phấn hưng (e-book)

Cuốn sách của mục sư Paul Yonggi Cho cho chúng ta biết về một chìa khoá thành công của cuộc phấn hưng cơ-đốc kéo dài đã mấy thập kỷ nay tại đất nước Triều Tiên. Đó là sự cầu nguyện.

Xin Chúa cho chúng ta - những cơ-đốc nhân người Việt nam cũng có được tinh thần cầu nguyện này.

Cầu nguyện - chìa khoá dẫn đến phấn hưng (e-book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru