Người đàn ông vươn tới đỉnh cao (e-book)

Thế nào là một người đàn ông thực thụ? Vì Đức Chúa Trời có một hình mẫu cho những người đàn ông cơ-đốc - người cha và người lãnh đạo, người thầy tế lễ, người lãnh trách nhiệm chính trong gia đình...

Thế gian mời chào chúng ta bằng những mẫu người hùng của họ - nhưng chúng không phải là khải tượng đúng đắn về một người đàn ông trong Chúa Je-sus...

Làm thế nào để vươn lên trở thành một người đàn ông thực thụ, và đạt đến đỉnh cao của mình? Edwin Louis Cole trả lời trong quyển sách đặc biệt lôi cuốn và bổ ích của ông bằng một câu tổng kết đơn giản:

Người đàn ông thực thụ là người giống Đấng Christ

Xin mời các bạn đọc và chép quyển sách này cũng giới thiệu cho nhiều người khác được biết. Hội thánh, gia đình, xã hội cần có những người đàn ông cơ-đốc thực thụ trưởng thành. Chúc các bạn thành công!

Người đàn ông vươn tới đỉnh cao (e-book) - Edwin Louis Cole

Người dịch: Đ. Hưng, H. Nam.© 1999-2017 Tinlanh.Ru