Bạn có thể nghe được tiếng Chúa phán (e-book)

Xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc quyển sách nhỏ của mục sư Ulf Ekman về một vấn đề mà mỗi một tín đồ có lòng khao khát tìm kiếm Chúa đều quan tâm: - đó là làm sao nhận biết được ý Chúa, nghe được sự dẫn dắt của Thánh Linh...

Bạn có thể nghe được tiếng Chúa phán (e-book)

Người dịch: Minh Đạo, từ bản tiếng Nga© 1999-2017 Tinlanh.Ru