Hát Ha-lê-lu-ja (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hát Ha-lê-lu-ja" - "Sing Haleluja"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Hát Ha-lê-lu-ja

Hát Ha-lê-lu-ja ngợi Chúa Cha.
Hát Ha-lê-lu-ja ngợi Jê-sus!
Cùng nhau hát vang tôn thờ,
cùng nhau hát vang khen ngợi.
Hát Ha-lê-lu-ja ngợi thánh Linh!

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru