Nhờ huyết báu (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Nhờ huyết báu" - "It's Your Blood That Cleanses Me"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

Keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Cùng bài hát này nhưng phối khí theo một cách khác:

Keyboard: Hồng Nhật. Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va 2009.

 

 

Nhờ huyết báu

Nhờ huyết báu Chúa rửa sạch tội
Nhờ dòng huyết con hưởng lại sanh
Nhờ huyết báu chuộc tội thay con
Là của lễ được dâng lên Cha
Cho tâm con trắng hơn tuyết_ trắng hơn nhiều
Ô, Jê-sus, của lễ dâng tuyệt vời thay!

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru