Trong danh Cứu Chúa Jesus (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Trong danh Cứu Chúa Jesus"

Bài nhạc lấy từ Album "Je-sus tình yêu của tôi"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Trong danh Cứu Chúa Jesus

Trong danh Cứu Chúa Jesus
Trong danh Cứu Chúa Jesus
Ta luôn đắc thắng không thôi!
Trong danh Cứu Chúa Jesus
Trong danh Cứu Chúa Jesus
Bóng tối ác ma chạy lui!
Danh Jesus là danh tôn cao.
Ơn yêu thương lạ lùng, cao sâu vô đối .
Trong danh Cứu Chúa Jesus, Jesus.
Vinh quang Chúa đến muôn đời.

Jesus-tinh-yeu-cua-toi

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi-b© 1999-2017 Tinlanh.Ru