Vào những giây phút này (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Vào những giây phút này" - "In moments like this"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Vào những giây phút này

Vào những giây phút này con cất tiếng hát lên
Con cất tiếng hát lên bài yêu Jê-sus
Vào những giây phút này con nhấc cánh tay lên
Con nhấc cánh tay lên Cha toàn năng
Lòng con hát tôn vinh Ngài vì con kính yêu Jê-sus
Lòng con yêu mến Chúa hết cả tâm thần.

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru