Vì Chúa rất lớn (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Vì Chúa rất lớn"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Vì Chúa rất lớn

(Thuộc duy Chúa sự vinh diệu và sự chúc tụng
Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình
Giờ chúng con tôn vinh danh Cha.) 2
Vì Chúa rất lớn, Ngài làm những phép lạ lớn lao
Ngoài ra Chúa không ai như Ngài
Ngoài ra Chúa không ai như Ngài
... Thuộc duy Chúa...
kết ... Vì Chúa rất lớn!

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru