Vì Jê-sus sống (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Vì Jê-sus sống"

Bài nhạc lấy từ Album "Je-sus tình yêu của tôi"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Vì Jê-sus sống

1. Trên trời vinh quang Vua Thánh xuống dương trần, xót thương con người sống trong trong tuyệt vọng.Thân vàng hy sinh chịu đau thương cứu người, hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.


ĐK: Vì Jêsus sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin.Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời, vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.


2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng, dẫu bao khổ nạn vẫn luôn an bình.Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài, hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.


Jesus-tinh-yeu-cua-toi

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi-b

5. V× JªSUS SèNG

1. Trªn trêi vinh quang Vua Th¸nh xuèng d­¬ng trÇn, xãt th­¬ng con ng­êi sèng trong trong tuyÖt väng.Th©n vµng hy sinh chÞu ®au th­¬ng cøu ng­êi, hiÖn Ngµi ®ang sèng ®Ó ®ãn mu«n ng­êi t×m nguån th¸i an.

§K: V× Jªsus sèng, t«i b­íc ®i víi hy väng, bãng ®ªm xa dÇn, lßng lu«n v÷ng tin.V× t«i biÕt râ Chóa sèng quyÒn uy trªn kh¾p trêi, v× Jªsus sèng lu«n víi t«i, t«ivui sèng trong Ngµi.

2. Trªn ®­êng t«i ®i, t«i biÕt Chóa ®i cïng, dÉu bao khæ n¹n vÉn lu«n an b×nh.T©m hån dÞu ªm, v× lu«n lu«n cã Ngµi, hiÖn Ngµi ®ang sèng trong mçi t©m hån bÒn lßng v÷ng tin.               © 1999-2017 Tinlanh.Ru