Bình an Vua (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Bình an Vua" ("Vua Bình an")

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Bình an Vua! Thần khôn ngoan! Đầy ân thiêng!
Con Chúa Trời! Vua các Chúa! Thần oai nghiêm!
Ngợi tôn Vua - Cứu Chúa của cõi vĩnh cửu.
Con tôn cao Ngài ! Chúa, con tôn cao Ngài!
Cả tạo vật đang hướng về Ngài. Thật vinh hiển duy Chúa.
Con tôn cao Ngài ! Chúa, con tôn cao Ngài!
Là Giê-xu, Chúa con hằng tôn cao !© 1999-2017 Tinlanh.Ru