Chúng con đến cùng Cha (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chúng con đến cùng Cha"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Chúng con đến cùng Cha, chúng con đến cùng Cha.

Những kẻ được giải cứu, chúng con đến trước Ngài.

Chúng con ngước đầu lên, với tất cả lòng tạ ơn.

Chúng con chúc tôn Cha!


Chúng con tôn vinh Cha, Chúng con tôn vinh Cha.

Cảm tạ nhân từ Chúa, chúng con cảm tạ Ngài.

Bởi Chúa đã giải cứu, đã bứt đứt mọi xiềng xích, tội lỗi vây buộc mình.


Chúng con kính yêu Cha! Chúng con kính yêu Cha!

Chúng con cúi tôn cao: Danh lớn của Ngài!

Năng lực đến từ Chúa, trong Chúa có quyền năng.

Năng quyền đem chiến thắng đến cùng con.


Chúng con chúc tôn Cha! Chúng con chúc tôn Cha!

Trong trang sức thánh, chúng con đến trước Ngài.

Tiếng chúc tán vang tận ngôi! Chúa - Xin hãy đến! Cai trị dây!© 1999-2017 Tinlanh.Ru