Còn nếu dân gọi bằng Danh Ta (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Còn nếu dân gọi bằng Danh Ta"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

II Sử Ký 7:14 (Am 4/4 )


Còn nếu dân gọi bằng Danh Ta,

hạ mình xuống cùng nhau cầu nguyện.

Và nếu chúng trở lại kiếm mặt Ta,

cùng xa lìa hết mọi điều ác gian.

Thế Ta sẽ nghe họ, từ chốn cao sẽ nhậm lời,

và sẽ sẵn lòng thứ tha bao tội họ.

Chính Ta tha thứ họ và cứu xứ khỏi tai họa.

Phải! Ta sẽ cứu đất nước của người.© 1999-2017 Tinlanh.Ru