Lạy Cha Thánh con xin dâng Cha (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Lạy Cha Thánh con xin dâng Cha"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Lạy Cha Thánh con xin dâng Cha.


Lạy Cha Thánh con xin dâng Cha

Ngợi ca chúc Danh Cha nơi rất cao.

Lòng vui sướng Chúa ở trong con.

Ngài đă đến để đem ơn cứu con.


Chúa đă đến thế gian tìm con, để dắt dưa con.

Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay, chết thay cho con.

Nơi hang tối Chúa đã phục sinh,

vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai,

Thật Danh Chúa đáng được tôn cao.
© 1999-2017 Tinlanh.Ru