Nào ai như Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Linh hồn hãy ca lên"

Lời Việt: Quốc Hùng - dịch từ tiếng Nga.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Nào ai như Chúa

 

Nào ai như Chúa, như Đức Giê-hô-va!

Ngài như vầng đá, thật ngoài Chúa không ai như Ngài!

Nào ai như Chúa, như Đức Giê-hô-va!

Ngài như vầng đá, thật ngoài Chúa không ai như Ngài! (Kết)

 

Điệp khúc
Bằng năng lực Ngài buộc dây nịt lưng cho tôi.

Ban bằng mọi đường của tôi khi ra chiến trận.

Cho chân tôi nhanh như chân con nai trên các nơi cao.

Chúa là Vầng Đá sức sống tôi.

Trong cơn gian truân khi tôi kêu lên, thì Chúa nghe tôi.

Chúa nhậm lời. Chúa Đấng Sống! Nào ai như...

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru