Ngài đã thắng (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Ngài đã thắng"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Ngài đã thắng


1. Ngài đã thắng, nhận vương miện Vua Chí Cao.
Giày đạp trên sự chết đau thương, bệnh tật.
Kìa, Danh Chúa sáng trên cao vang dội,
khắp trên đất trời.

2. Mọi quyền thế, mọi thần, mọi vua thế gian.
đều sợ run khi chúng con kêu Danh Ngài.
Cùng rao chiến thắng Chúa ban cho con dân Ngài,
trong thế gian hôm nay


Điệp khúc
Vì Danh Chúa sáng chói uy quyền.
Lời Ngài phán sóng gió im liền.
Không! Không chi dám sánh bằng Danh Chúa,
Đấng lớn vô cùng.
Ngài là Giê-xu! Ngài là Vua!
Chúa Toàn Năng!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru