Nguyền vinh hiển Giê-hô-va vẫn tồn tại đời đời (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Nguyền vinh hiển Giê-hô-va vẫn tồn tại đời đời."

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Nguyền vinh hiển Giê-hô-va vẫn tồn tại đời đời.

 

Nguyền vinh hiển Giê-hô-va vẫn tồn tại đời đời.
Nguyện Chúa vẫn vui luôn với công việc của Ngài.
Tôi sẽ hát tôn vinh Chúa cả đời sống tôi.
Sẽ hát tôn vinh Đức Chúa Trời cả đời sống tôi!

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru