Trận chiến thuộc về Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Trận chiến thuộc về Chúa"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Trận chiến thuộc về Chúa


1. Nào cùng đạo binh của Chúa ta mau đến nơi trận tiền
Cuộc giao tranh vẫn thuộc về Ngài nay
Thật không chi có thể đương địch với ta hôm nay
Cuộc giao tranh vẫn thuộc về Ngài nay

Điệp khúc
Cùng ngợi khen hiển vinh tôn quý
Sức lực và năng quyền dâng Chúa
Ngợi khen hiển vinh tôn quý
Sức lực và năng quyền thuộc Ngài

2. Dù quyền lực nơi bóng tối đang tràn đến như cơn lụt
Cuộc giao tranh vẫn thuộc về Ngài nay
Cờ Ngài đang giương khắp năng quyền thay huyết báu Ngài
Cuộc giao tranh vẫn thuộc về Ngài nay

3. Nhìn thù nghịch đang vây khắp nhưng lòng ta không nao sờn
Cuộc giao tranh vẫn thuộc về Ngài nay
Bạn oi mau can đảm lên sự cứu chuộc đã gần
Cuộc giao tranh vẫn thuộc về Ngài nay

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru