Bài hát - Dòng huyết tha tội

Article Index

Sáng Tác: Bùi Trung Nhơn

Kard' bt: Thương Khó 2013

Video với lời hát Demo:

Lời bài hát: Dòng huyết tha tội

Trên đồi Gô-tha, trên thập giá xưa, Ngài đã gánh hết bao tội ác tôi. Ân tình lớn lao, Con Trời rất cao và khi Giê-su đớn đau, vác thập tự cô đơn bước lên trên đồi Gô-tha. Vì yêu thương thế nhân Ngài đã gánh bao nhục hình, để giờ này tôi nhận được cứu ân...

Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô-Tha thật gần, khi nhân loại đã đóng đinh Giê-su. Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô-Tha ngàn lần, thật khi đau đớn Giê-su đã trút linh hồn.

ĐK: Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa. Có phải máu tuôn ra từ bàn tay, ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời tôi. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, huyết báu đã buông tha sạch tội ô. Chúa Đắc thắng tử thần để tôi sống với Ngài mãi muôn đời...

Tình yêu Chúa cao vời, chẳng còn chi ví sánh
Tình yêu Chúa tuyệt đối, vì Ngài hằng yêu tôi mãi

ĐK: Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa. Có phải máu tuôn ra từ bàn tay, ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời tôi. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, huyết báu đã buông tha sạch tội ô. Chúa Đắc thắng tử thần để tôi sống với Ngài mãi muôn đời...
Để tôi sống với Ngài mãi muôn đời...

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru