Bài hát - Này anh thấy không?

Nay anh thay khongNhạc và lời: MS Lê Phước Thiện

Trình bày: Tố Hoa

Video clip by Timothy Trung Nguyen

Thưc hiện: trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

"Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu... Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây!"

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời bài hát

 

Lời bài hát:

1. Này anh thấy không ? Nơi toà Phi-lát - Jêsus đứng yên dẫu quân thù kêu
Họ mưu với nhau, xin Ngài quan án - Đừng tha Jêsus, đóng đinh Ngài đi
Kìa anh thấy không ? Kìa anh thấy không ? Anh thấy họ tát má Jêsus kìa!
Họ cho mão gai bảo Vua đội đi
Anh anh anh ơi! Kìa anh thấy không nào ? Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa 
Nơi đó quân thù đóng đinh Jêsus! Chúa mang hình thay cho tôi với anh
Anh anh anh ơi! Kìa thân Chúa trên đồi! Huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha
Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu! Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây
2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha - Họ treo Jêsus để bia là Vua
Họ cho lính canh như là tên cướp - Ngài không tiếng than khẩn xin cùng Cha
Này Cha thánh ơi! Cầu xin Chúa Cha! Tha thứ người đã giết con trên đồi!
Họ không biết chi hỡi Vua thượng thiên!
Anh anh anh ơi! Jêsus tắt hơi rồi! Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài
Ôi Chúa sao chịu đớn đau vô cùng! Bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia
Anh anh anh ơi! Còn chi sánh thiên tình! Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó
Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu! Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây!

Nay anh thay khong 1

Nay anh thay khong 2

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru