Sứ mạng của Hội thánh

follow_jesusCảm ơn Chúa vì dịp kỷ niệm sinh nhật Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va có nhiều con cái Chúa gần xa được cùng nhóm lại trong nhà Chúa, tức là trong Hội thánh của Ngài. Hội thánh được Đức Chúa Trời lập ra vì những con người, nhưng không phải những con người tầm thường, mà là những con người thuộc về Chúa, người có đức tin, đang hướng tới thiên đàng, sống trong tình yêu và trông cậy ân điển Ngài.

Mỗi Hội thánh đều có mục đích, sứ mệnh (khải tượng) mà Chúa giao cho để làm thành. Mục đích chung đều là giúp cho con người tin Chúa được gần Chúa hơn và ý muốn tốt lành của Chúa cho đời sống họ được thành. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về mục đích, sứ mệnh, hay còn gọi là khải tượng mà Chúa giao phó cho Hội thánh chúng ta.

Các Hội thánh sanh ra từ Đức Chúa Trời đều hướng tới mục đích chung. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Nhà Chúa là nơi mà Đức Chúa Trời hiện diện và bày tỏ sự cứu giúp cho nhân loại, và con người đến đó được tái sinh trở thành con cái Ngài. Từ sự đổi đời đó, con người được chăm sóc để đức tin lớn lên, ngày càng đến gần Chúa và gắn kết trong tình yêu thương, quyền năng và ân sủng, cũng là nơi con người hầu việc và thờ phượng Ngài. Và những người đã được biến đổi nhờ quyền năng Chúa đến lượt mình sẽ ra đi vào thế gian để giúp đưa những người khác quay về được với Đức Chúa Trời.


1. Đổi mới bởi đức tin - Đến với Chúa và được quyền năng Chúa đổi mới
Nhắm tới mục đích chung đó, chúng ta cảm nhận sự kêu gọi của Chúa để xây dựng Hội thánh và giúp con cái Chúa để đời sống họ đạt được bốn điểm sau đây:

Kinh thánh chỉ dạy rằng con người phải đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin thì mới được đẹp lòng Ngài và được phước

9563481231145331

Hê 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Được tái sanh và bước vào cuộc sống mới để cùng đi với Chúa

Giăng 3

5 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

9 Ni-cô-đem lại nói: Ðiều đó làm thể nào được?

...khi Ni-cô-đem hỏi làm thể nào được điều đó thì Chúa Jê-sus trả lời là hãy tin Con một của Đức Chúa Trời... đó chính là Đấng từ trời xuống mở con đường cứu rỗi cho cả nhân loại về sự sống đời đời

13 Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Sau khi được tái sanh, được quyền năng Tin lành biến đổi chính mình, người tin Chúa cần hướng tới xây dựng cho mình càng ngày càng thêm đức tin và nhờ quyền phép Chúa biến đổi càng thêm mạnh mẽ

Rô 1:16-17 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa


Hội thánh là nơi để chúng ta bởi đức tin đến gần Chúa, để được quyền năng Chúa biến đổi càng ngày càng mạnh mẽ thêm hơn trong cuộc sống hàng ngày cùng đi với Đức Chúa Trời. Hội thánh là nơi khơi dậy đức tin và luyện tập trang bị đức tin đó cho anh chị em.Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.

2. Vững nền trong yêu thương - Đâm rễ vững nền trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời

vision

Cây nào thì sinh trái đó. Sau khi tin nhận Chúa, được tái sanh thành con cái Đức Chúa Trời, thì tự nhiên con người sẽ mang hình bóng Cha mình, nhưng rất quan trọng phải được chăm sóc và nuôi dưỡng dạy dỗ theo bản tính Cha mình, mà Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Như rễ cây phải được đâm sâu vào đất tốt. Cùng một loại quả, nhưng quả ngọt hay không cũng phụ thuộc nhiều vào nơi nó được trồng. Sứ mạng của Hội thánh chúng ta là giúp con người được đâm rễ vững chắc trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 3

14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Ðấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Ðấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Ðức Chúa Trời.

20 Vả, Ðức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 21 nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Ðức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

Khi chúng ta đâm rễ trong tình yêu thương, chúng ta sẽ mạnh mẽ trong đức tin, và càng phản chiếu rõ hình ảnh của Đấng Christ đang sống trong lòng mình.

Và cũng chỉ khi luôn ở trong tình thương của Chúa mà cơ-đốc nhân mới không yếu đuối, không run sợ, không nghi ngờ, tình yêu thương giữ chúng ta luôn ở trong Chúa, biến đổi chúng ta trở nên giống Ngài

1 Giăng 4

16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ðức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy. 17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. 18 Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. 19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

Và khi rễ của đời sống chúng ta đã hút lấy tình yêu thương, thì chính tình yêu thương sẽ luôn là động lực mọi việc chúng ta làm – Yêu Chúa, Yêu người:

Ma-thi-ơ 22

37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.

Giăng 13

34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

Yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời – bởi Thánh Linh thần yêu thương đang rải khắp trong lòng chúng ta

Rô 5:5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta

Hội thánh là môi trường để người con cái Chúa được ở trong tình yêu thương và hành động cũng bởi sự cảm động của tình yêu thương Chúa. Chúng ta đến thờ phượng, cầu nguyện và nhận được sự đáp lời từ Chúa, học hỏi Lời Chúa để hiểu và nhận tình yêu thương Ngài, và giống Ngài hơn trong hành động, để yêu thương, cầu thay, giúp đỡ, khuyên bảo giúp đỡ nhau lớn lên trong cuộc sống theo Chúa.

3. Kết quả nhờ ơn Chúa - để mọi điều tốt lành được nhờ ân sủng Chúa mà thành trong đời sống.

walking_with_jesus_gregolsenMọi mong ước của con người dù có tốt lành đến đâu cũng không bao giờ tự sức mà làm thành được, hơn nữa nếu đó là sứ mệnh của Đức Chúa Trời để đổi mới đời sống con người. Thí dụ, - sự cứu rỗi không ai tự mình cứu nổi linh hồn mình, và cả việc cứu giúp người thân hay xã hội cũng vậy. Nhưng Chúa dành sẵn cho chúng ta ân sủng của Ngài. Như vậy chúng ta phải biết cách dựa vào ơn của Chúa, đó mới là cơ-đốc nhân tự lực trong đức tin mà biết đến gần ngai ân điển (ân sủng), để được sự cứu giúp tốt lành của Chúa trong mọi nhu cầu của mình và mọi công việc mình làm.

Hê-bơ-rơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

Vững lòng nhờ ân điển. Khi đã có ân điển tức là ơn cứu giúp của Chúa, thì mọi yếu đuối của con người đều được Chúa nâng đỡ, và hỗ trợ cho được thành.

Hê-bơ-rơ 13

8 Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. 9 Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy.

Khi đã có ân điển Chúa, thì mọi sự thiếu sót và lầm lỗi của con người đều được Chúa khỏa lấp. Vì vậy người tin Chúa cũng phải nhờ ơn Chúa mà làm ơn cho người khác. Đó là biết tha thứ, tôn trọng, tiếp nhận nhau như Chúa đã tha thứ và tiếp nhận mình, tôn trọng vị trí mà Chúa đã ban cho mình.

Hội thánh là nơi chia sẻ, cầu thay, khuyên bảo, dạy dỗ kinh nghiệm, để anh chị em biết vững lòng trông cậy và tự mình lớn lên trong ân điển Chúa. Đó sẽ là những cơ-đốc nhân vững vàng, nhu mì, tự tin, ổn định, trước sau như một, khôn ngoan. Đó là đời sống đầy bông trái lành!!!

4. Đem Tin lành đi cứu giúp mọi người.

Những gì chúng ta đã nhận được từ Chúa thì chúng ta cũng chia sẻ và ban cho người khác. Đấy là đại mạng lệnh của Chúa Jê-sus truyền dạy Hội thánh Ngài - điều gì đã được nhận không thì cũng hãy cho không.

Ma-thi-ơ 28

18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Muốn giúp người, chúng ta nhớ rằng sức mình chẳng làm chi được, mà phải với sức của Chúa. Cho nên hình ảnh tốt nhất đó là một tay chúng ta nắm chắc trong tay Chúa, và tay kia chìa ra giúp đỡ mọi người.

Hội thánh chúng ta chính là những con người đã được biến đổi để ra đi giúp người thay đổi – bằng cách đem Tin lành quyền năng của Đức Chúa Trời đến với mọi người. Tự mỗi người chúng ta biết đến gần Chúa để đưa người về gần với Chúa – bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và chăm sóc giúp người ta bước đi theo Chúa cùng với mình!

Anh chị em yêu quí, chúng ta làm mọi việc nhắm đến mục đích (sứ mạng, khải tượng) Chúa ban cho Hội thánh. Nói ngắn gọn thì khải tượng đó có bốn điều sau:

  1. Đổi mới bởi đức tin
  2. Vững nền trong yêu thương
  3. Kết quả nhờ ơn Chúa
  4. Đem Tin lành cứu người

Để được mục đích đó, mỗi người chúng ta đơn giản cần làm bốn điều sau:

  1. Yêu Chúa Jê-sus
  2. Noi gương Chúa Jê-sus
  3. Yêu con người
  4. Giúp con người gần Chúa

Nguyện xin tình yêu thương và ân sủng Chúa luôn đầy dẫy trong đời sống mỗi anh chị em!

 

Ms Quốc Hùng - Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru