Kiếp người

Nhật nguyệt vạn hồi cứ chuyển quay
Đông qua xuân lai có gì thay,
Kiếp người mòn mỏi trên trần thế
Vương vấn nặng lòng ai có hay?

Đường mòn nhân loại mãi đi theo
Danh lợi quyền uy vẫn cứ trèo
Khi lên khi xuống nào ai rõ
Chỉ khổ linh hồn nặng dốc leo

Tạ ơn Chúa tỏ đường đạo lý
Dẫn mời con vào chốn nghỉ yên
Nhờ Thần Ngài đưa đường chỉ lối
Hướng cuộc đời nào bận tâm chi

Bạn bạn ơi nên hãy vội vàng
Tin vào Chúa cho đời bừng sáng
Giê-xu từ ái luôn vui nhận
Xoá sạch đau buồn bạn biết chăng?


© 1999-2017 Tinlanh.Ru