Giảng luận /  hongan /  171 views

Mỗi người đều cố gắng hết sức tìm kiếm cho mình hạnh phúc, mà không biết tìm nó ở đâu. Nhưng hạnh phúc của chúng ta là ở trong những mối quan hệ với người lân cận. Chúa Jê-sus chẳng phải đã dạy chúng ta điều đó hay sao?
Ma-thi-ơ 7.12 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.
Thứ nhất, nếu bạn không có ý thức xây dựng mối quan hệ đúng đắn với những con người, thì bạn không thể tự nhiên có được một cuộc sống tốt đẹp. 
Thứ hai, muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, phải dựa trên những nguyên tắc đúng đắn, với những con người đúng đắn. 
...
===
MS Trần Quốc Hùng
Bài giảng CN 12/02/2017
Hội thánh Tin lành Moscow
Tinlanh.Ru

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru