Không cầu may, mà là được phước!

Nguoi duoc phuoc 800

Bạn thân mến,

Năm mới, người ta thường chúc nhau gặp nhiều may mắn. Và người ta cũng hay đi lễ cầu may. Một kiểu thành công dễ dàng, bất ngờ, chẳng cần cố gắng và thay đổi bản thân gì cả. Nhưng may mắn là tình cờ, ta chẳng có công thức nào để lặp lại được. May mắn thật ra cũng không ai biết tên gọi.

Cách nghĩ của người đời là thích gặp may như kiểu đánh bạc, trúng sổ xố. Chỉ với nỗ lực gần bằng con số không, mà thu được đầy kết quả. Không gieo mà đòi gặt, đấy không phải là thái độ sống của người có đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời.

Nhưng thật đáng tiếc là vẫn có người đến với Chúa như kiểu cầu may, may thì phải là Chúa, không phải thì thôi. Và thậm chí họ cầu nguyện, hầu việc Chúa cũng theo cách như vậy. Không nỗ lực, không học hỏi, không suy ngẫm mà chỉ học mót được mấy câu Kinh thánh, rồi cầu nguyện mong Chúa sẽ làm theo. Và rồi những cơ-đốc nhân non trẻ đó ngạc nhiên khi thấy cầu nguyện mà chưa được đáp lời, tuyên xưng Lời Chúa rồi mà không thấy công việc và đời sống họ thay đổi đi lên.

Vậy thì chúng ta sẽ trông cậy nơi CHÚA điều gì, vốn có đầy đủ quyền năng để biến đổi cả đời sống chúng ta, làm nên sự khác biệt về chất lượng của đời sống người tin Chúa? Chúng ta trông cậy ƠN PHƯỚC của Đức Chúa Trời!
Đức Chúa Trời là Đấng có toàn quyền xuống phước, đặc biệt là cho những con cái đức tin của Ngài. Vậy nên trong năm mới này, chúng ta vững lòng trông đợi ơn phước của Chúa sẽ tiếp tục chăm sóc và chu cấp mọi điều cho đời sống mình được tiếp tục kết quả.

Hãy xem Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa tuyệt vời như thế nào:

Phước cho người nào tin cậy Chúa, có Chúa là nguồn hy vọng mình Người ấy giống như cây trồng gần nước, đâm rễ bên dòng sông, Không sợ nắng hạ đến, mà lá vẫn xanh tươi, Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, cứ không ngừng ra trái. (Giê-rê-mi 17:7-8 NVB)

Phước cho người nào tin cậy CHÚA! Bạn có phải là người tin cậy Chúa không? Thế thì phước của Chúa đã sẵn sàng để chu cấp dư dật cho đời sống bạn!

Dù hoàn cảnh xung quanh có hạn hán, thì người tin cậy Chúa vẫn nhận được ơn phước của Đức Chúa Trời, và không ngừng ra trái. Nhìn vào thành quả đời sống người tin Chúa chân chính, người ta ngạc nhiên, vì sao với những điều kiện của môi trường sống khó khăn như vậy mà chúng ta vẫn giữ được xanh tươi (công việc bình an, cuộc sống đầy đủ, sức khỏe tươi mới, gia đình êm ấm hạnh phúc...). Còn hơn thế nữa, khi thấy chúng ta đạt được những kết quả nhiều người không có được, ai đó có thể sẽ nói rằng chúng ta gặp may. Bạn biết là lúc đó cần phải trả lời như thế nào không? Đấy không phải là may, đấy là tôi được phước!

Không phải là gặp may, mà chúng ta là NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC!

Nếu bạn vẫn nghĩ là mình chưa gặp may trong Chúa, có thể bạn cần phải đổi cách suy nghĩ của mình đi. Hãy lấy đức tin mà đến với ơn phước Đức Chúa Trời, chứ đừng nhờ Chúa theo kiểu cầu may.

Khác với vận may vô danh, chúng ta biết tên Đấng mà mình tin cậy và kêu gọi, Ngài là Chúa Cứu thế Jê-sus Christ.

Danh Ngài có quyền phép cao hơn mọi thế lực và mọi danh gọi khác dưới trời này (Phi-líp 2:9-11). Là người tin Chúa, mỗi chúng ta có đặc quyền được kêu cầu danh Jê-sus và được sự đáp lời (Giăng 16:23, 24), nhân danh Ngài mà trừ quỉ, trói buộc và trục xuất các thế lực tà linh đang ngấm ngầm phá hoại chúng ta (Mác 16:17), và cũng nhân danh Ngài chúng ta nói lời chúc phước, để mở toang những cánh cửa phước hạnh trên đời sống mình (Ma-thi-ơ 18:18).

Khác với vận may đỏng đảnh, Đức Chúa Trời luôn thành tín giữ lời Ngài đã hứa với chúng ta.

Phục truyền 7:9 Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;

Cái thái độ của người cầu may là thế này: may thì phải, không may thì chẳng phải. Nhưng dành cho những người tin cậy Chúa, thì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jê-sus Christ đều "là phải" cả!

2 Cô-rinh-tô 1:19-20 19 Con Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà chúng ta tức là tôi với Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa "phải" vừa "chăng" đâu; nhưng trong Ngài chỉ có "phải" mà thôi. 20 Vì chưng cũng như các lời hứa của Ðức Chúa Trời đều là "phải" trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng danh Ðức Chúa Trời.

[Câu 20 trong bản gốc tiếng Hy-lạp, nếu theo từng câu chữ, có thể dịch ra như thế này: "Vì bất kể bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời trong Ngài đều là "Phải", vì vậy cũng trong Ngài là "Amen", làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua chúng ta". - http://biblehub.com/text/2_corinthians/1-20.htm]

Cho nên, khi cầu nguyện với Ngài, chúng ta biết rằng mình có thể tin cậy hoàn toàn vào những lời hứa tốt lành về mọi ơn phước mà Cha đã dành cho chúng ta trong Đấng Christ.

Khác với vận may chỉ đến một lần, ơn phước của Chúa không ngừng lặp lại cho những ai biết cẩn thận lắng nghe và gìn giữ điều răn Ngài, nắm vững lời Chúa hứa.

Phục truyền 28

1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất...

11 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Ðức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi.

12 Ðức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.

13 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, 14 thì Ðức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.

Bạn thấy đấy, vận may không có công thức để lặp lại, nhưng Đức Chúa Trời vừa ban phước cho con người, vừa chỉ dạy cho chúng ta các điều răn, để chúng ta gìn giữ làm theo và lại được ơn phước không ngừng. Nếu bạn cảm thấy mình đang thiếu phước, hãy trung thực xét lại lòng mình, liệu có đang vi phạm những lời Chúa răn dạy, đang làm những điều xấu xa độc ác nào chăng.

Tin mừng là cứ mỗi sớm mai sự nhân từ và sự thương xót của Chúa lại đổi mới cho mỗi chúng ta, thậm chí cả những ai đang lầm đường lạc lối. Nếu bạn biết mình lâu nay đi lạc, thì hôm nay là ngày thuận tiện, hãy ăn năn mà quay trở về với ơn thương xót của Đức Chúa Trời.

Ca thương 3:22-23 22 Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

Khác với vận may khiến con người sống ảo vọng, lười nhác và hư hỏng, ơn phước Đức Chúa Trời sẽ cảm hóa và biến đổi con người chúng ta nữa.

Kinh thánh mô tả về người công bình được ơn phước bằng một hình ảnh thú vị, giống như cây trồng gần dòng nước. Không phải là phong cách sống rình chờ của rơi, hay quăng lưới cài bẫy người khác, mà là một cuộc sống ổn định, vững chắc, đâm sâu rễ đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và được quyền năng sự sống từ chính CHÚA nuôi dưỡng.

Người như thế cứ hết năm này năm khác lại càng lớn lên, càng xanh tươi, và càng ra trái không dứt.

Và đấy là lời cầu chúc dành cho bạn khi bước vào năm mới.

Không phải là người cầu may, mà bạn là NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC!

Amen!
===
Cập nhật (UPD): Tôi nhận được câu hỏi, thắc mắc rằng trong Giô-suê 1:8 cũng có dùng từ “may mắn”, và đây cũng là một câu Kinh thánh yêu thích, nên khi viết bài này cũng đã có nghiên cứu trước.

Trong bản Truyền thống 1934 dịch như sau: Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Xin giải thích: từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ mà theo bản truyền thống 1934 được dịch ra tiếng Việt là "may mắn" trong câu Giô-suê 1:8 nói trên, thì sát nghĩa hơn sẽ là "thịnh vượng, thuận lợi, thành đạt". Thí dụ cũng từ đó trong 1 Sử ký 22:13 (có thể thấy là vua Đa-vít đã lấy chính lời trong Giô-suê 1:8 để dạy lại cho Sa-lô-môn con mình) thì được dịch ra là "hanh thông" (thuận lợi) - "Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lịnh mà Ðức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se truyền cho Y-sơ-ra-ên, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi".

Bạn có thể tham khảo thêm bản Hiệu đính (RVV11) - Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.

Và bản dịch 2011 - Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp nầy chớ rời xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm những gì đã chép trong đó ngày và đêm, để cẩn thận làm theo, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối của ngươi được thịnh đạt, và ngươi sẽ thành công.
===

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin.

MS Trần Quốc Hùng. 2-2016
Hội thánh Tin lành Moskva.
Lời Chúa mỗi ngày.
===

Bạn có thể chia sẻ, gửi, hoặc tag bài viết này cho bạn bè mình, chỉ xin lưu ý giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!
===© 1999-2017 Tinlanh.Ru