Người được xức dầu

Xuc dau quyen phep chua lanh
 

Bạn thân mến,

Chúng ta chuẩn bị kỷ niệm sự kiện Chúa Jê-sus giáng sinh. Lời Kinh thánh nhắn nhủ chúng ta qua sứ-đồ Phao-lô rằng đấy chính là điều mầu nhiệm lớn nhất, trọng tâm của niềm tin cơ-đốc (xem 1 Ti-mô-thê 3:16)

Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình ra trong thân thể xác thịt, đã hy sinh chịu chết để gánh tội cho nhân loại trên thập tự giá, để giờ đây mỗi người đều có thể có được niềm tin và sự trông cậy vững vàng rằng mình có thể kết hiệp lại với Đức Chúa Trời, trở nên con cái Ngài!

Con Trời đã trở nên con người, để chúng ta con người mới có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời. Hãy hình dung mà xem, Con Vua Chí cao đã đến thăm và hòa đồng với chúng ta, mời gọi mỗi con người đến kết hiệp với Ngài, quay về nhà Cha để thật sự trở thành một con cái Đức Chúa Trời. Làm sao mà có thể thờ ơ được với sự kiện vĩ đại này?

Nhưng sự kiện vĩ đại đó cũng là điều mầu nhiệm vĩ đại, nghĩa là sẽ có nhiều người sẽ nhìn mà không thấy, biết mà không hiểu, và để tuột mất cơ hội lớn lao này trong đời. Đó là cơ hội gặp được Con Trời và quyết định được tương lai đời đời của mình. Vì thờ ơ, vì bận rộn chuyện đời, họ sẽ dại dột chê bỏ và đánh mất phần thưởng quí báu Đức Chúa Trời dành cho mình. Còn chúng ta, những người đã tiếp nhận Chúa và được ơn cứu rỗi thì khác!

Hãy cảm tạ Chúa nếu bạn đã nhận thức được và trân trọng điều mầu nhiệm này!!!

Khi ban Con Một của Ngài cho nhân loại, Đức Chúa Trời đã ban luôn MỌI ĐIỀU cùng với con ấy (Rô-ma 8:32)!

Trong món quà cứu rỗi lớn lao mang tên Chúa Jê-sus, có mọi điều cần cho con người. Có sự tha tội, có sự chữa lành, có sự giải cứu, có sự bình an, có phước hạnh, v.vv. và cũng có quyền năng để giúp một con cái Chúa sống đời sống tin kính đắc thắng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khía cạnh đặc biệt này, khi suy ngẫm về cách mà Con Trời đã đến với chúng ta.

Khi Con Trời giáng sinh làm người, Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng: vốn là Đức Chúa Trời, Ngài đã tự bỏ hình ảnh vinh quang với quyền thế siêu việt và cả địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời, để hiện ra trên đất này trong hình hài một con người bình thường như mọi con người khác.

Phi-líp 2:6-8 6 Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Nhưng, khi đã bỏ lại mọi vinh quang và quyền thế thiên đàng, đến trên đất này và đi lại trên những nẻo đường Y-sơ-ra-ên, Chúa Cứu thế Jê-sus đã dùng quyền phép nào để làm phước và cứu giúp con người? Chính là Đức Thánh Linh, là sự xức dầu, là quyền phép, và cũng là Đức Chúa Trời đã ở cùng với Chúa Jê-sus! Khi Chúa Jê-sus đến với Giăng chịu báp-têm nước, các tầng trời đã mở ra, và Thánh Linh đã lấy hình chim bồ câu mà ngự xuống trên Ngài (Lu-ca 3:22)!

Công-vụ Các Sứ-đồ 10:38
Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.

Đấng Christ - có nghĩa là Đấng được xức dầu. Ngày hôm nay, Chúa Jesus Christ cũng đang ở cùng với mỗi chúng ta, tiếp tục làm phước và chữa lành, và Ngài cũng muốn giải cứu chúng ta khỏi mọi điều xấu xa ma quỉ mà đang dùng để phá hoại sức khỏe, công việc, sự bình an, hay những điều gì khác nữa trong đời sống con người!

Chúa Jê-sus mạnh hơn ma quỉ, mạnh hơn mọi khó khăn và bệnh tật!

Hãy tin cậy Chúa Jê-sus! Hãy trông đợi Chúa làm phước, chữa lành và giải cứu cho chính mình!

Hãy kiên quyết với tội lỗi và chấm dứt những điều xấu xa sai trái, vì chúng là căn cứ, là đồn lũy mà ma quỉ đang có thể bám trụ và phá hoại đời sống bạn!

Bạn thấy đấy, Chúa Jê-sus luôn sẵn sàng làm phước và giải cứu, cũng như Đức Chúa Trời đã ban MỌI ĐIỀU cần cho đời sống bạn.

2 Phi-e-rơ 1:3 Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta.

Ngoài việc cứu thoát khỏi địa ngục, Đức Chúa Trời còn dành sẵn cho chúng ta một điều tuyệt vời hơn cả! Đó là sự xức dầu Thánh Linh, tức là quyền năng thiên thượng cho mỗi người tin Chúa! Chính vì nhìn thấy quyền năng Thánh Linh hành động trong đời sống những môn đồ của Chúa Jê-sus, mà người ta đã bắt đầu gọi họ là Christians - những cơ-đốc nhân, và chúng ta chính là những người đã được CHÚA xức dầu!

Nếu bạn còn chưa nhận được, thì hãy cố gắng làm việc với nhận thức và đức tin của mình. Nếu cần, hãy bỏ đi sự cao ngạo, mà hạ mình xuống tìm kiếm học hỏi chân lý Lời Chúa, nếu cần, hãy thừa nhận những điều sai trái vẫn còn trong nếp nghĩ và cách sống của mình, và ăn năn từ bỏ đi. Hãy làm việc với bản thân, đừng nên chỉ thụ động chờ đợi một lúc nào đó Chúa sẽ tác động đến mình. Chúng ta đã được xức dầu, hãy sẵn sàng để hợp tác với quyền năng đó!

Sự xức dầu ở trên chúng ta có ý nghĩa gì?
Xin nhắc đến mấy ý nghĩa chính.

1. Sự xức dầu trên những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời

Ngày hôm nay nhờ Đức Thánh Linh mà mỗi người tin Chúa Jê-sus được đóng dấu ấn chứng - là người thuộc về Đức Chúa Trời, như trong Rô-ma 8:9 có nói “...nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” Điều này cũng được khẳng định trong Ê-phê-sô 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

Chúa biết những ai thuộc về Ngài! Khi Chúa Jê-sus sẽ quay trở lại, Ngài sẽ đón chính những người đó.

2. Sự xức dầu dạy dỗ và dẫn dắt

Một nhóm người nữa được xức dầu trong Cựu Ước là các tiên tri. Họ được xức dầu để có thể nghe được và truyền đạt lại Lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ, mỗi cơ-đốc nhân cũng có Đức Thánh Linh, có sự xức dầu trong tâm linh mình, có thể nghe được tiếng Chúa, và đi theo sự dẫn dắt chân thực của Ngài.

1 Giăng 2:27 Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.

Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không cần đến các người thầy. Ý nhấn mạnh ở đây là không cần tri thức từ con người, mà cần sự dạy dỗ từ sự xức dầu của Đức Chúa Trời. Người mục sư giáo sư giảng dạy, truyền đạt chân lý nhờ sự xức dầu của Chúa, và người tín đồ lắng nghe và nhận được sự dạy dỗ cũng nhờ sự xức dầu đó. Tri thức tâm linh được truyền tải và bày tỏ nhờ Thánh Linh của CHÚA, từ tâm linh thẳng đến tâm linh. Tất cả chúng ta đều phải cần nhờ đến Thánh Linh mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời và gây dựng được cho nhau.

3. Sự xức dầu biến đổi con người

Khi tiên tri Sa-mu-ên vâng mạng của Đức Chúa Trời đến tìm Sau-lơ để xức dầu cho anh ta làm vua, anh ta vẫn có tư tưởng hèn mọn của một người thường. Đến ngày ra mắt dân chúng để đăng quang nhận chức vị làm vua, anh ta còn đi trốn vì nhút nhát.

Nhưng sau khi được xức dầu, Thần của Đức Chúa Trời đã cảm động và biến hóa con người này thành một lãnh đạo thật sự cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Chỉ tiếc thay là anh ta đã không để lòng mình cảm động, không chịu thay đổi tâm tư nhờ Thánh Linh của Ngài. Vì thái độ không tuân phục, cuối cùng Sau-lơ đã đánh mất đi sự xức dầu.

4. Sự xức dầu sẽ luôn che chở

Khi Chúa cất đi sự xức dầu, Sau-lơ đã mất đi cái khiên che chở. Lập tức ông ta bị ác thần (ma quỉ) đến và khuấy khuất đau đớn. Ông chỉ tìm được an ủi nhờ sự xức dầu của một người khác, là Đa-vít - vị vua sau này, lúc đó mới chỉ là cậu bé đến hầu việc và hát cho vua nghe trong hoàng cung. Nhưng những bài hát đó chính là các bài Thi thiên ca ngợi Chúa, những lời ca được xức dầu đã xua tan ám ảnh từ ma quỉ.

Chính Đa-vít hiểu rõ là không được xâm phạm hoặc làm hại người được Chúa xức dầu (Thi 105:15), dù có mấy lần Sau-lơ sơ hở nhưng ông nhất quyết không ra tay. Người được Chúa xức dầu vào chức vụ là người tôi tớ của Ngài, họ đứng hay ngã ấy là việc của Chúa.

5. Sự xức dầu khai thông nguồn mạch phước hạnh

Và Đa-vít, vị vua tương lai đó đã được xức dầu ngay tại nhà cha mình, khi còn nhỏ tuổi. Sự xức dầu đó đã luôn ở cùng ông, luôn che chở và ban phước cho ông. Như lời Thi thiên ông đã viết: Thi 23:5b Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn.

Chúa Jê-sus đã được xức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép để làm phước và chữa lành cho mọi người. Đấy là tấm gương để chúng ta hướng tới.

Mỗi chúng ta phải được xức dầu cho đầy tràn. Để lòng chúng ta luôn biết vui đủ và dư dật trong mọi hoàn cảnh, và cũng luôn tràn ra, chia sẻ phước Chúa đến được mọi người xung quanh.

6. Sự xức dầu đem đến sự tương giao thân mật với Đức Chúa Trời

Đọc Thi thiên, đặc biệt là những bài ca của Đa-vít, chúng ta có thể cảm nhận một điều khác biệt, đó là sự gần gũi lạ thường của người được xức dầu với Đức Chúa Trời. Thi thiên 63 là một minh họa như vậy.

Vừa sáng sớm, giữa sa mạc khô hạn, nhưng người đó không khát nước, mà khát khao tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Bạn có khao khát Chúa, khao khát sự xức dầu của Ngài không?

Đa-vít cũng vậy, có khi yếu đuối và sa ngã, nhưng ông đã cầu nguyện Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa (Thi 51:11). Bạn có làm như vậy không?

Chúa nhắc rằng đức tin chúng ta dựa trên mối tương giao riêng tư của mỗi người với Chúa Jê-sus, chứ không phải là hình thức tôn giáo.

Người được xức dầu mong lại được gặp gỡ và chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa. Và tìm được rồi thì linh hồn người đó vui thỏa no nê, và ca ngợi Chúa.

Giữa mọi khó khăn của cuộc sống, và kẻ thù vây phủ rình râp bốn bên, lòng người đó chỉ đeo theo Đức Chúa Trời. Lòng bạn có đeo theo Chúa không?

Nếu có, thì bạn sẽ có quyền năng tay hữu Đức Chúa Trời luôn nâng đỡ bạn.

7. Sự xức dầu trang bị quyền phép

Nhưng sự xức dầu cũng thường mang biểu tượng của quyền năng Chúa. Người được xức dầu, là người được có quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời ở cùng. Như Chúa Jê-sus Christ!

Lu-ca 4:18-19 18 Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.

Công vụ 1:8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Bắt đầu là sự kiện Đấng được xức dầu - Đấng Christ đã giáng sinh đến thế giới này hai ngàn năm trước. Sau đó Ngài chịu thương khó, chết đi và sống lại, hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Lúc Chúa Jê-sus được đón về trời, từ nơi Cha nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho chúng ta, thì Ngài đã tuôn đổ sự xức dầu thiên thượng xuống trên những môn đồ của Ngài (Công vụ 2:33)!

Và quyền năng đó đã ở cùng với các môn đồ, giúp họ khẳng định chân lý Tin lành về Chúa Cứu thế, khai sáng nhận thức về tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho cộng đồng quê hương và cả thế giới, làm nên sự thay đổi, lập nền tảng đức tin cơ-đốc cho xã hội văn minh ngày hôm nay. Họ đã dám ra đi và làm được, vì đã có ý thức về sự xức dầu của Chúa ở cùng mình.

Mác 16:20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

Chúa đã xức dầu thánh cho họ, bây giờ Ngài cũng xức dầu cho tôi và cho cả bạn nữa.
Bạn có ý thức được điều đó không?!

MS Trần Quốc Hùng
Hội thánh Tin lành Moskva. 06-12-2015
Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin.

Xin mời nghe bài giảng với nội dung đầy đủ hơn tại kênh của Tinlanh.Ru trên youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=8AebCQbGhJg

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru