Giảng luận /  hoaiphuong /  45 views

Bài giảng Lời Chúa CN 14/5/2017
SỐNG ĐẸP LÒNG CHA
Hội thánh Tin lành Moscow. Tinlanh.ru
MS Trần Quốc Hùng
===
Cơ đốc nhân trưởng thành, đó là người biết dâng đời sống mình để làm sáng danh Cha trên trời. Và người đó sẽ nhận lãnh phần thưởng và phần sản nghiệp đời đời tương xứng với những việc mình đã làm ra trên đất.
Sứ đồ Phao-lô đã nhắc cơ đốc nhân ở Cô-rinh-tô phải ghi nhớ điều này:
2 Cô-rinh-tô 5:9-10 . 9.Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đệp lòng Chúa,10 Bởi vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hàu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đẫ làm lúc còn trong xác thịt.
Chất muối của cơ đốc nhân , đó là ý thức sống dâng đời sống mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu cơ-đốc nhân mất mặn, mất ý thức sống đẹp lòng Chúa và hầu việc Ngài, thì người đó Chúa sẽ không dùng vào việc chi được nữa.

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru