Giảng luận /  hoaiphuong /  25 views

Mặc lấy người mới
Bài giảng CN 11.06.2017
Hội thánh Tin lành Moscow
MS Trần Quốc Hùng
===
Ê-phê-sô 4:22-24
22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Hãy để ý xem, Lời Chúa kêu gọi chúng ta điều gì?
Hãy lột xác để trở nên con người mới.
Có những sức ép là cần, để khiến đức tin chúng ta định hình và cứng cáp. Vì chỉ có đôi cánh đức tin, thì chúng ta mới thật khác người. Chỉ có đức tin, mới giúp chúng ta có được ân điển quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống mình.
Hãy vào cửa hẹp!

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru