Giảng luận /  hoaiphuong /  117 views
Đức tin - đó là việc riêng của mỗi người với Đức Chúa Trời.Việc riêng của bạn, có gần gũi Chúa hay không. Việc riêng của bạn, có lắng nghe và vâng theo lời Chúa hay không. Cũng là việc riêng của bạn, có dâng mình hầu việc Chúa phục vụ mọi người, và coi đó là lẽ sống hay không nữa. Việc riêng, vì đó là quyết định của mỗi con người. Chính vì vậy, có những lời dạy trong Kinh thánh lại như là lời nài xin, chứ không phải mạng lệnh. Dù vậy, với ai đó, thì lời nài xin này có sức mạnh động chạm gấp bội so với những điều răn khác.2 Cô-rinh-tô 5.20 (RVV11)Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.Rô-ma 12.1 (RVV11) Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.===Bài giảng CN 23.07.2017Hội thánh Tin lành MoscowMS Trần Quốc Hùng

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru