Jê-sus, có con đây, hãy sai con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Jê-sus, có con đây, hãy sai con"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Jê-sus, có con đây, hãy sai con ! (D, 4/4)

ĐK: (Jê-sus, có con đây, hãy sai con !) *2

Nguyện vâng tiếng Chúa kêu gọi, dùng con, hỡi Ngài

Jê-sus, có con đây, xin phán một lời !


1. Jê-sus vẫn hỏi hôm nay, chờ ta đây đáp ứng:

"Ta sai phái người nào cho chúng ta ?"

Tình yêu Cha vẫn sẵn dành cho người đang chết mất,

Mau rao Tin lành cho thế nhân !


2. Lắng nghe câu hỏi của Ngài, đừng nên luôn xao lãng:

"Ta sai phái người nào cho chúng ta ?"

Hãy dâng Cha cả cuộc đời như là sinh tế sống,

Chúa sắp trở lại trên thế gian !


© 1999-2017 Tinlanh.Ru