Ngợi danh Giê-hô-va trên tầng mây trời (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Ngợi danh Giê-hô-va trên tầng mây trời"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Ngợi danh Giê-hô-va trên tầng mây trời


1. Ngợi danh Giê-hô-va trên tầng mây trời
Ngợi danh Giê-hô-va thiên Chúa ba ngôi
Ngợi danh Giê-hô-va vinh diệu muôn đời
Sự sáng Chúa chiếu soi rạng ngời


2. Ngợi danh Đấng Chí Thánh trên tầng mây ngàn
Ngợi danh Giê-hô-va Đấng Chí Cao
Ngợi danh Giê-hô-va vinh diệu muôn đời
Sự sáng Chúa chiếu soi rạng ngời


Điệp khúc
Huy hoàng trên ngôi trời,
diệu vinh thay Chúa chí cao!
Công bình bác ái thay!
Quyền bính Chúa rạng soi trời cao!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru