Có một việc tốt và cần

Qua-ban-ron

Lu-ca 10
38 Khi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đờn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. 39 Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chơn Chúa mà nghe lời Ngài. 40 Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Ðức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi.
41 Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 42 nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

Thiếu nhận thức Lời Chúa, dù thật lòng sốt sắng chúng ta vẫn rất dễ bị lôi cuốn vào sự bận rộn với những việc vặt. Có nhiều việc mà chúng ta coi là quan trọng lắm, và chịu khó bối rối đủ cách, nhưng bạn nghĩ sao nếu Chúa đánh giá chúng chỉ là việc vặt mà thôi? Đó là khi chúng ta bỏ mất phần tốt, và cũng là việc cần nhất.

Vì chăm cho đời thuộc thể chỉ lợi ích tạm chẳng là bao, còn chăm cho đời sống thuộc linh thì ích lợi về mọi mặt, cả trong đời này và đời sau nữa (xem thêm 1 Tim 4:8).

Chúng ta hãy dành thời gian ngày hôm nay để học theo gương của Ma-ri, tìm lúc dừng lại tách mình ra khỏi vòng công việc quay cuồng không bao giờ hết, lắng lòng tìm nghe được Lời Chúa phán từ trong Kinh thánh qua Đức Thánh Linh Ngài!

A-men.
Ms Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru