Người nữ tín đồ

Article Index

Những tín đồ nữ và nam "đã được xưng công bình bởi đức tin, được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Jê-sus Christ chúng ta" (Rô-ma 5:1), như họ chưa hề phạm tội. Khi tin nhận Đấng Christ, họ được sinh lại vào gia đình của Đức Chúa Trời, như con cái của Ngài, được trở nên những người kế thừa gia tài của Ngài trong thế gian này.

Bởi vì Đấng Christ đã trả giá đầy trọn cho những tội lỗi chúng ta và đã làm hòa chúng ta lại với Đức Chúa Trời, bây giờ Ngài mong muốn sống trong mỗi con người đã tiếp nhận Ngài vào đời mình bởi đức tin. Ngài muốn thể hiện Mình ra qua những người tin (tín đồ) nữ và nam, không phụ thuộc vào chủng tộc, địa vị xã hội, giới tính, bởi vì mọi người đều được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, và mục đích định sẵn cho họ là làm sứ giả và làm người cộng tác của Chúa Trời.

Mỗi một người phụ nữ tin nhận Đấng Christ, lại trở nên một ảnh tượng Đức Chúa Trời nữa trong thân thể con người. Là "cơ đốc nhân" đối với người phụ nữ có nghĩa là trở nên giống Đấng Christ đến hết mức có thể được.

Jê-sus Christ không hề thay đổi theo thời gian, và không biết đến biên giói, khi Ngài đến để sống trong một nữ tín đồ.

Ý định của Đức Chúa Trời đối với mỗi người nữ trên trái đất - đó là sống và hành động trong chị ta và qua chị ta. "Và Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ như hình Ngài; Ngài dựng nên người nữ giống như hình Đức Chúa Trời." (Sáng 1:27). Mỗi người một phụ nữ - là một tạo vật vinh hiển của Chúa, được tạo nên để Đức Chúa Trời sống trong chị ta và tỏ (thể hiện) Ngài ra qua chị ta. Kế hoạch tình yêu của Đức Chúa Trời là hướng tới cho mỗi con người được nên giống như Jê-sus.

Như một người bạn và người đồng hành của Đức Chúa Trời, để hoàn thành được kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đất, đối với nữ tín đồ sự khám phá vô cùng quan trọng là nhận biết sự thật về Chúa Jê-sus tỏ (thể hiện) mình ra trong người phụ nữ, và sự nhận thức ra rằng bây giờ Ngài cũng muốn làm các công việc của Ngài qua những người phụ nữ cũng cùng mức độ như qua những người nam giới. Đấng Christ trong thời đại của chúng ta không còn bị cản trở nữa bởi sự hạ thấp người nữ, cũng như sự phân biệt chủng tộc. Bởi vậy khi người phụ nữ tiếp nhận Đấng Christ, mọi điều mà Ngài làm cho chị, sau đó Ngài cũng muốn làm qua chị. Ngài có được một thân thể trong chị.

Tiếp nhận Đấng Christ, chị có thể trở nên kênh dẫn mà qua đó Jê-sus ban phước cho những người xung quanh chị, mà đang cần đến sự giúp đỡ của chị. Ngài hành động thông qua chị như một thân thể của Đấng Christ.

Chính vì thế mà Chúa chúng ta đã nói với chúng ta trong Tin lành theo Ma-thi-ơ 25:34-36, rằng Ngài muốn chúng ta cho ăn những kẻ đói, cho uống kẻ khát, cho mặc kẻ trần truồng và thăm viếng những kẻ đau ốm hay bị cầm tù trong ngục tối. Ngài nhấn mạnh rằng, "hễ các ngươi đã làm việc đó cho những kẻ anh em rất hèn mạt này của Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy" (câu 40).

Bạn phải thấy mình trong địa vị một người nữ được Đức Chúa Trời lựa chọn, là người cộng tác với Ngài trong công việc nâng đỡ và ban phước cho loài người. Điều đó xảy ra khi bạn thừa nhận và cho phép Jê-sus hành động trong bạn và qua bạn.

Mẹ Tê-rê-za từ bang Cal-cút-ta ấn độ, có nói: "Vì chúng ta không thấy được Đấng Christ, nên không thể hiện được tình yêu thương chúng ta với Ngài, nhưng bao giờ chúng ta cũng có thể thấy được những người anh em rất hèn mạt của mình, và chúng ta có thể làm cho họ điều mà chúng ta muốn làm cho Đấng Christ nếu như được gặp Ngài.

Các việc làm của chúng ta chỉ là biểu hiện tình yêu của chúng ta với Đấng Christ. Trái tim chúng ta cần đầy dẫy tình yêu Ngài, và bởi vì tình yêu phải được thể hiện bằng hành động, cho nên lẽ tự nhiên là những con người sẽ là cách thức thể hiện tình yêu của chúng ta với Thượng Đế".© 1999-2017 Tinlanh.Ru