Cách nhìn của Đức Chúa Trời lên chúng ta

Ngày hôm nay bạn là cánh tay của Jê-sus trên đất. Đừng bó buộc tay Ngài bởi sự đánh giá bản thân thấp kém của mình. Đức Chúa Trời có hàng nghìn cách khuất phục những kẻ kiêu ngạo, nhưng đối với Ngài việc khó hơn là làm cho người ta tin vào bản thân mình như Ngài đã tin họ.

Ngài đã tin tưởng giao cho chúng ta sứ mạng trong thế giới này, nhưng dù vậy chúng ta vẫn còn chưa tin tưởng lẫn nhau. Ngài đã xức dầu cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, không phải một Linh nào khác, không phải một Linh kém giá trị hơn. Chính Thần Linh đó đã đầy dẫy trên Jê-sus và các môn đồ đầu tiên. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để cho những mục đích vĩ đại của Ngài. Ngài trạng bị cho chúng ta, ban Danh Ngài cho chúng ta. Ngài đảmbảo với chúng ta sự hiện diện của Ngài, sau đó Ngài còn gọi chúng ta là trung thành mặc dù cho chúng ta còn vấp ngã. Tình yêu Ngài tiếp tục lôi cuốn chúng ta lại với Ngài, và lòng tin của Ngài vào chúng ta giúp chúng ta tin Ngài cho đến khi mà chúng ta bắt đầu tin vào bản thân, là chúng ta có thể làm được những gì Ngài đã làm.

Những thầy "gu-ru" của phố U-ôn bán hàng triệu cuốn sách của mình cho những độc giả khao khát được biết vì sao họ đã có được thành công, bởi vì những người đó cảm thấy mình là những kẻ thất bại. Chúng ta có những điều còn lớn hơn cả những ý tưởng tích cực hay là một thái độ tốt với cuộc sống. Chúng ta có một công việc thánh của một Đức Chúa Trời Thánh đang thi hành trong trái tim chúng ta. Đấng đã khởi sự làm việc lành trong chúng ta sẽ làm trọn nó (Phi-líp 1:6). Tôi tin vào một cuộc sống tích cực, nhưng nó phải dựa trên những lời hứa tích cực của Đức Chúa Trời.© 1999-2017 Tinlanh.Ru