Trong tay bạn có gì?

Caygay Moi-se

 

Đức Chúa Trời phán hỏi Môi-se - Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy... (Xuất Ê-díp-tô 4:2)

Cây gậy chăn chiên bình thường đã trở thành cây gậy quyền phép của Đức Chúa Trời (4:20), từ khi Môi-se dâng đời sống mình tuân theo ý Chúa...
Đối với Chúa không khó gì để xử dụng những gì bạn có sẵn trong tay mà bày tỏ quyền phép vinh quang Ngài... để cứu giúp cả bạn và nhiều người khác nữa!
Vấn đề là bạn có dám tin và khao khát cùng một điều như Chúa muốn hay không?

Vậy mà rồi sẽ có những lúc tưởng như sa vào ngõ cụt, đến đường cùng. Ngay đến cả Môi-se, đã nhiều lần được chứng kiến quyền phép kỳ diệu siêu việt Chúa làm ra qua mình, cũng phải thầm kêu van với Chúa trước eo Biển đỏ. Và Chúa lại hỏi ông một lần nữa, nhưng lần này là để nhắc lại cho ông hãy đủ đức tin để dùng chính cây gậy đang nằm trong tay của mình:

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. (Xuất Ê-díp-tô 4:15,16)

Còn bạn, vẫn đang nắm giữ gì trong tay?

Bạn nghĩ thế nào, Chúa còn có thể dùng nó làm công cụ để thể hiện quyền phép Ngài nữa không?

Vậy thì sao còn kêu van làm chi?

Hãy đứng dậy, và hãy tin cậy Chúa!

Còn cả một chặng đường dài với nhiều việc cần làm cho Chúa nữa, bạn nhé!© 1999-2017 Tinlanh.Ru