Mục đích cái chết của Đấng Christ.

SmithWigglesworth"Này, tại sao Cha yêu Ta: ấy vì Ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng tự Ta phó cho; Ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại: Ta đã lãnh mạng lịnh này nơi Cha Ta." (Giăng 10:17,18).
Quả thật có chép rằng Chúa Jê-sus đã bị bàn tay kẻ dữ bắt và đóng đinh trên thập hình, nhưng Ngài phải chấp nhận điều đó một cách tự nguyện, bởi vì với tất cả quyền lực có trong tay Ngài có thể gọi những đội quân thiên sứ đến giải cứu Ngài khỏi cái chết. Đấng Christ phước hạnh có mục đích là cứu chúng ta và đem chúng ta về với sự thông công và hiệp một với Ngài. Cứu Chúa phước hạnh chẳng hề ngoái đầu lại sau, chẳng hề chệch khỏi đích. Ngài đã vượt qua cái chết, để gieo vào trong lòng chúng ta sự hoà bình đầy phước hạnh giữa Đức Chúa Trời với loài người. Như vậy, con người Jê-sus Christ chính là sự xức dầu cho cả thế giới. Đấng Christ của Đức Chúa Trời, Con Một của Đức Chúa Trời. Ngài là người bạn của tội nhân.
Chúng ta cần phải biết rằng khi Đức Chúa Trời ban phát ân điển và vinh hiển của Mình, thì không có bất cứ một điều tốt lành nào có thể lánh khỏi con người biết đi con đường ngay thẳng. Điều đó bao gồm cả sức khoẻ, sự bình an và sự vui thoả trong Đức Thánh Linh và sự sống trong Đấng Christ Jê-sus.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru