Con muốn tôn vinh Chúa Cha (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Con muốn tôn vinh Chúa Cha" - "I just want to praise You"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

 

Con muốn tôn vinh Chúa Cha

Con muốn tôn vinh Chúa Cha
Giơ hai tay lên nguyện: Con yêu Cha!
Chúa chính là tất cả của con!
Và con tôn vinh Danh Ngài hết lòng.


Con muốn tôn vinh Chúa Cha
Giơ hai tay lên nguyện: Con yêu Cha!
Chúa chính là tất cả của con!
Và con tôn vinh Danh Ngài,
con hát tôn Danh Ngài,
con suy tôn Danh Ngài suốt đời.

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru