Thắc mắc về nước thiên đàng

TÔI THẮC MẮC: Trong số những người không tin theo Đức Chúa Giê-Xu, cũng có người hiền lành, tánh nết rất hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện. Trái lại có những người xung quanh tôi tin Chúa, mà làm những chuyện xấu xa tội lỗi hơn những kẻ chưa tin. Vậy thì nước thiên đàng dành cho ai? Há dành cho những kẻ tin theo đạo như vậy sao?

 

TRẢ LỜI: Chúa Giê-Xu có phán trong Kinh Thánh rằng: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi" (Ma-thi-ơ 7:21). Xem như thế chúng ta cũng hiểu rõ là cả hai hạng người được nêu trên, đều sẽ không vào được nước thiên đàng, nếu cuối cùng họ không chịu ăn năn.

Xin hãy nghe lời thí dụ nầy: ai muốn được chính phủ ban thưởng, thì phải vâng giữ luật pháp nhà nước, con muốn được cha mẹ yêu mến, thì phải vâng lời và thảo kính với cha mẹ. Nhược bằng ở với chính phủ chẳng trung, ở với cha mẹ chẳng hiếu, thì chẳng những không được thưởng, được yêu, mà lại bị hình phạt, ghét bỏ nữa.

Vậy có người công dân không hề làm điều dữ, hằng được xóm giềng khen ngợi, song không chịu trung thành với chính phủ thì có được thưởng chăng? Lại có một người con ăn ở hiền lành, bạn bè đều mến, nhưng không thảo kính cha mẹ, thì cha mẹ có yêu được chăng? Chắc chắn chính phủ và cha mẹ không thể thương những người ấy.

Đức Chúa Trời đối với kẻ chẳng tin cũng như vậy, ai chẳng thờ lạy Đức Chúa Trời, nhờ cậy Đức Chúa Giê-Xu, thì dẫu có làm nhiều điều lành đi nữa, thì Ngài cũng chẳng cho hưởng phước thiên đàng. Lắm người đời nay làm lành, song chỉ vì nhiều khi muốn được danh tiếng, ấy là để được người đời báo đền rồi không thể mong Chúa đền bù cho mình được nữa.

Còn kẻ khác ráng làm lành vì quá sợ chết nơi hoả ngục, cho nên mong điều mình làm có thể giúp mình được rỗi. Điếu nầy lại trái ngược với ý Đức Chúa Trời lạ lùng vì Thánh Linh cho biết Chúa chịu chết để chuộc tội chúng ta, cho chúng ta được cứu rỗi để làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn và muốn chúng ta làm theo. Xem như thế thì chúng ta cũng đủ rõ tại sao Chúa không để chúng ta vào nước thên đàng của Ngài . Ấy vì chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà chỉ làm theo ý muốn của loài người mà thôi.

Còn về đạo của Chúa vốn dạy người ta ăn năn tội, tin theo Chúa, bỏ dữ làm lành, cải tà qui chánh, để được cứu rỗi linh hồn. Tiếc thay, có một số người vì lòng tư dục tham lợi, gỉả bộ theo Chúa, mượn danh tín đồ, để khiến mọi người tin tưởng, hầu dễ bề thi hành các thủ đoạn gian dối. Những hạng người ấy thật chẳng đáng là người theo Chúa.

Hơn nữa họ có theo Chúa bao giờ đâu. Họ chỉ theo đạo giả vờ toan tính; mà đã toan tính rồi , thì họ đã không ngần ngại phạm hết mọi điều tội lỗi và sự gian ác, đã có sẵn nơi họ từ trước. Thánh Phao-Lô khi đề cập đến bọn người đó, thì ông nói : "Bọn đó đã phó cho quỉ Sa-tan rồi" , xem như vậy chúng ta cũng đủ biết làm thế nào mà những người đó được vào nước Thiên đàng được.

Chúng ta thử xem xét thí dụ sau đây: Ví như Chính phủ đặt ra hình phạt để răn nhân dân, muốn cho ai nấy làm lành, lánh dữ; thế mà có những kẻ không kể pháp luật ra gì, cứ phạm tội, cứ làm những điều ác, thì cũng không thể nhơn vì đó mong rằng tránh được hình phạt của Chính phủ. Cũng vậy những người theo đạo loại đó chắc chắn không sao thoát khỏi lửa hoả ngục.

Thực trạng nầy cũng chẳng làm hại đạo Tin Lành được. Vì Thánh Phao-Lô có tuyên bố trong Kinh Thánh rằng: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về đạo Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" (Rô-ma 1:16). Vậy nếu có ai xưng mình là người theo đạo Chúa mà không sống hiệp lẽ với đạo Chúa , thì đó là kẻ giả hình, không đáng kể. Còn phần chúng ta, mỗi người phải tự xét lòng mình, ăn năn, tin nhận Chúa, đầu phục Đức Chúa Trời, kính sợ, vâng lời Ngài; thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu rỗi và được hưởng nước Thiên Đàng .

"Hãy tin Chúa Giê-Xu, thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rổi" Bạn đã làm điều đó chưa? Nước Thiên Đàng đang thuộc về bạn.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru