Làm sao phân biệt được tôn giáo nào là thật đâu là giả?

Chúng ta biết là con người nào cũng có ước muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời để được cứu và được sống, nhưng kẻ thù chúng ta là ma quỉ không hề muốn điều đó. Có biết bao nhiêu con đường ma quỉ đã "giúp" loài người nghĩ ra cách để đến được với Đức Chúa Trời và sự sống đời đời, nhưng tất cả chúng đều sai trật. Chỉ có một con đường duy nhất mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho con người chúng ta - đó là Jê-sus Christ "là đường đi, chân lý, và sự sống."

BBT chúng tôi đăng một câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi thường gặp giữa những người mới tin Chúa, để giúp cho các bạn vững lòng tin về con đường của mình, và biết phân biệt những cạm bẫy của các tôn giáo giả. Đó là câu hỏi:

Với số lượng quá nhiều các giáo phái và tôn giáo như vậy, làm sao phân biệt được đâu là thật đâu là giả?

 

Quả thật là giữa hàng trăm tên gọi giáo phái, môn phái tôn giáo, sự thờ cúng khác nhau trong thế giới, người nào muốn tìm kiếm chân lý chân thành và nghiêm túc cũng phải bị bối rối. Nhưng Đức Chúa Trời đã đảm bảo cho chúng ta sự chỉ dẫn rõ ràng để ta nhận biết được "thần chân thật và thần sai lầm" (1 Giăng 4:6) nếu ta muốn. Có ba tiêu chuẩn đặc biệt hữu ích để giúp đánh giá được bất kỳ một trào lưu tôn giáo nào: dựa theo giáo lý của người lãnh đạo họ về Kinh Thánh, về Đấng Christ và về sự cứu rỗi.

1. Thái độ đối với Kinh Thánh:

Kinh Thánh hàng trăm lần tự khẳng định mình là Lời của Đức Chúa Trời. Sách Cựu Ước đã được Đấng Christ và các sứ đồ thừa nhận là Lời được Chúa Trời truyền cảm con người viết ra và nó hoàn toàn chính xác. Jê-sus đã nói "Kinh Thánh không thể bỏ được" (Giăng 10:35).

Về sách Tân Ước thì Ngài đã hứa trước các môn đồ của Mình rằng "Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi" (Giăng 14:26), và "Thần lẽ thật sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật" (Giăng 16:13). Vì vậy, trong thế kỷ đầu, những sứ đồ đã ở cùng Đấng Christ đã làm chứng về sự sống lại của Ngài và đã nhận được những lời hứa trên thành sự thật, họ đã ghi dần lại các sách Tin lành và các sách Thư tín, mà bây giờ tạo nên quyển Tân Ước. Nó được các cơ-đốc nhân thời ban đầu đó sẵn sàng thừa nhận và coi đó là Kinh Thánh. Các sứ đồ cũng tuyên bố các sách và thư tín đó đã được Đức Chúa Trời truyền cảm, và các cơ đốc nhân chân chính luôn luôn thừa nhận như vậy.

Sau cùng, sứ đồ cuối cùng còn lại là Giăng - người được Chúa yêu vào cuối thế kỷ thứ nhất đã được tiên tri nhìn thấy tương lai nhiều thế kỷ tới và để chép lại sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước - là sách Khải huyền. Nó đã hoàn tất những Lời được ghi chép ra của Đức Chúa Trời. "Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này; nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này; Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lầy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này." (Khải huyền 22:18,19)

Những lời cuối cùng của sứ đồ Đấng Christ cho chúng ta một nguyên tắc rất quan trọng. Cả quyển Kinh Thánh gốc đã được Đức Chúa Trời truyền cảm, đến từng câu từng chữ, và kẻ nào muốn thêm vào hoặc bớt xén nó đi phải đánh giá là các giáo sư giả. Nói chung, nhiều môn phái đã can tội "thêm vào" Kinh Thánh, họ tuyên bố là các sách của các nhà sáng lập ra chúng cũng được Đức Chúa Trời truyền cảm và phải tiếp nhận triệt để với uy tín tuyệt đối (thí dụ Mor-môn - ND). Người theo chủ nghĩa đổi mới và chủ nghĩa tự do thì ngược lại, lại can tội "bớt xén" Kinh Thánh, cho rằng phần này hoặc phần kia của Kinh Thánh không còn phù hợp với con người hiện đại. Người giáo sư chân chính dù thế nào cũng phải thừa nhận Trọn vẹn Kinh Thánh và Chỉ có Kinh Thánh là Lời không hề sai trật của Đức Chúa Trời.

2. Thái độ đối với Đấng Christ:

Người giáo sư cơ đốc chân chính luôn vui sướng tiếp nhận và công bố Jê-sus Christ chính thật là Đức Chúa Trời và chính thật là một con người, đúng như Ngài thật là như vậy. "Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Jê-sus là Đấng Christ sao? ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con" (1 Giăng 2:22). "Trong thế gian đã nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jê-sus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ" (2 Giăng 7). "Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình" (2 Phi-e-rơ 2:1).

Sai lầm về bản thể Chúa Jê-sus có thể dưới dạng tà giáo thuyết ngộ đạo (Gnostic) phủ nhận bản chất con người của Ngài, hay thuyết bất khả tri (Agnostic) phủ nhận bản chất Chúa Trời của Ngài. Nó công nhận Jê-sus là một con người vĩ đại và một lãnh tụ tôn giáo vĩ đại, nhưng nó phủ nhận sự Ngài sinh ra từ một nữ đồng trinh, cuộc đời trọn vẹn không hề có tội của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài trong việc chết thay thế chúng ta, và sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài.

Bất kỳ một môn phái hay giáo phái nào mà không thừa nhận rõ ràng và mạnh mẽ rằng Chúa Jê-sus Christ vừa là Con người hoàn hảo vừa là Con một (Con duy nhất) của Đức Chúa Trời, "là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện có, Đã có, và Còn đến, là Đấng Toàn năng" (Khải huyền 1:8), thì tôn giáo đó là giả và cần phải chối bỏ nó.

3. Thái độ đối với sự cứu chuộc:

Tin lành của Đấng Christ "là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" (Rô-ma 1:16). Từ "Tin lành" có nghĩa là "Tin tức tốt lành", chứ không phải là "lời khuyên tốt lành". Nó không bảo chúng ta phải làm gì hay không làm gì để kiếm ra được sự cứu rỗi, mà là những gì Đấng Christ đã làm để khiến sự cứu rỗi thành món quà cho không. "ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh chị em được cứu, điều đó không phải đến từ anh chị em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê=phê-sô 2:8,9)

Mọi tôn giáo khác ở dưới trời này, kiểu Cơ-đốc giả hay là không dính đến Cơ-đốc, đều xúi dục lòng kiêu ngạo con người và dạy dỗ người ta rằng có thể làm một việc gì đó để làm ra được hay giúp kiếm ra được sự cứu rỗi cho chính mình.

Chỉ có Cơ-đốc giáo chân chính theo Kinh Thánh biết thừa nhận con người như hiện thực, đang chìm ngập trong tội lỗi và đáng bị xa cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Và Tin lành, "mà nhờ đạo ấy anh chị em được cứu rỗi", là tin tức tuyệt vời rằng "Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta" (1 Cô-rinh-tô 15:1,3), và chúng ta được cứu nhờ ân điển (nhờ Đức Chúa Trời làm ơn - ND), bởi đức tin của riêng mình vào Đấng Christ, và không cần thêm bất cứ điều gì nữa!

Mọi tôn giáo nào dạy dỗ điều gì khác đều là đồ giả. Phao-lô đã nói, "Nếu ai truyền cho anh chị em một tin lành nào khác với Tin lành anh chị em đã nhận, thì người đó đáng bị a-na-them (dứt thông công)" (Ga-la-ti 1:9). Người nào mà đã thật sự được cứu bởi ơn của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ tất nhiên sẽ tiến tới noi theo Đấng Christ trong Lời dạy của Ngài và mọi việc khác, không phải để làm ra sự cứu rỗi cho mình, mà bởi tình yêu thương và lòng biết ơn vì món quà tuyệt vời của Ngài là sự sống trong sạch và đời đời.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru