Tôn vinh người thầy

Hay-nho-nhung-nguoi-dan-dat-minh
Trong ngày lễ tôn vinh các người thầy, chúng ta tri ân những người thầy đã dạy chữ và những người thầy đã dạy đạo cho mình. Những người đã trang bị cho chúng ta các kiến thức và kỹ năng sống khác nhau để được thành công trong xã hội, và những người đã dạy chúng ta con đường sự sống, tập cho chúng ta lấy đức tin mà bước đi, nhắm đích thiên đàng.

Hê-bơ-rơ 13:7 Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Ðức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ.

Trong thân thể của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ban (lập ra) năm ân tứ chức vụ khác nhau, để hiệp lại mà gây dựng Hội thánh nói chung và các thánh đồ nói riêng càng lớn mạnh trong đức tin và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, nhờ đó trở nên trưởng thành thuộc linh, giống Chúa nhiều hơn nữa.

Ê-phê-sô 4
11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ.

Ân tứ chức vụ phổ biến trong các Hội thánh địa phương mà cơ-đốc nhân ai cũng biết - đó là chức vụ mục sư - người chăn bầy. Người gắn bó cùng đàn chiên và chăm sóc giúp đỡ họ trong những quyết định thuộc linh trên bước đường hàng ngày đi theo Chúa. Nhưng đó không phải là ân tứ chức vụ duy nhất.

Và càng không phải là sự kêu gọi duy nhất cho ai muốn dâng mình hầu việc Chúa - ấy là phải trở thành mục sư.

Trong thời đại ngày nay, Đức Chúa Trời đang phục hồi mạnh mẽ các ân tứ chức vụ trong danh sách nêu trên. Các sứ đồ, các tiên tri, các thầy giảng Tin lành đầy ơn quyền Chúa ban - đã và đang đi ra mà khai phá đức tin và sáng lập Hội thánh tại nhiều lãnh thổ mới. Và các giáo sư của Đức Chúa Trời cũng đã được dấy lên khắp nơi, với tầm ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới, để trang bị cho Hội thánh Ngài những hiểu biết thuộc linh để thêm vững mạnh đức tin và chóng trưởng thành, sẵn sàng cho sự Chúa tái lâm.

Vì nhiều khi chăn dắt không chỉ là đáp ứng nhu cầu của những con chiên yếu đuối, mà chăn dắt cũng là dạy dỗ để chiên của Đức Chúa Trời biết đúng đường lối phải đi. Cùng kể về sự kiện Chúa Jê-sus khi bước ra khỏi thuyền, thấy đoàn dân đông thi Ngài động lòng thương xót vì họ như chiên tan lạc không có người chăn, trong Phúc Âm theo Ma-thi-ơ chúng ta thấy Chúa nhấn mạnh về nhu cầu các con gặt - thầy giảng Tin lành ra đi mà gom chiên lạc về cho Đức Chúa Trời - ({zefaniabible popover}Matthew 9:36{/zefaniabible}), thì trong sách Lu-ca chúng ta thấy Ngài tiếp đãi đoàn dân chúng đó, giảng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành bệnh cho họ - chăm sóc như một người Mục sư - ({zefaniabible popover}Luke 9:11{/zefaniabible}), và trong Phúc Âm theo Mác chúng ta đọc thấy - Ngài dạy dỗ họ nhiều điều - như Một Người Giáo Sư Kinh thánh:

Mác 6:34 Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.

Bạn thấy đấy, người thầy, người giáo sư, cũng là người được CHÚA cảm động bằng kiểu tình yêu thương của người chăn bầy mà dạy dỗ dân sự nhiều điều, dùng Lời Chúa mà chăn dắt chiên Ngài vững bước trên con đường sự sống.

Nếu chúng ta đã biết dành sự tôn trọng cho các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin lành, và đặc biệt là mục sư của mình, thì cũng hãy nhớ dành sự tôn trọng đặc biệt nhân dịp này cho những ân tứ "giáo sư" - những tôi tớ Chúa đang chuyên tâm giảng dạy và giãi bày chân lý của sự sống - giúp ta thêm HIỂU BIẾT thuộc linh về ân điển CHÚA...

Vì cuộc sống là không ngừng học hỏi, và luôn phải có những người thầy mà lúc này chúng ta đang học hỏi được ở họ, phải không các bạn?

MS Quốc Hùng

Những hạt giống đức tin. Tinlanh.Ru. 20-11-2014

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru