Khá nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Thi thiên 34:8

Nếm thử Chúa tốt lành

nem thu Chua tot lanh

Thi thiên 34:8 Khá nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Người nào đó có thể vẫn còn chưa biết và chưa dám tin chắc, còn chúng ta thì khác.

Vì chúng ta đều đã NẾM TRẢI và TIN NHẬN tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho mình, phải không các bạn?!

Và ai trông cậy CHÚA thì không bao giờ phải hổ thẹn!!! ♡♡♡

Amen!

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin© 1999-2017 Tinlanh.Ru