Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;

Phục truyền 7:9

Chúa thành tín

Chua thanh tin

9 Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;

Và đó là chính Đức Chúa Trời - Đấng Chí cao Nhân từ và Thành tín - đã gọi mỗi chúng ta đến với sự cứu rỗi và giao ước đời đời trong danh Con Ngài, là Chúa Cứu thế Jê-sus!

Hãy vui mừng cảm tạ Chúa!

Ha-lê-lu-ja!!! Amen!!!

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin



© 1999-2017 Tinlanh.Ru