Những chân lý tuyệt đối

Mỗi một người vô thần trong thế gian đều bám vào ý tưởng cho rằng không có các chân lý tuyệt đối. Đa số các đại học tổng hợp trong thế gian dạy người ta tin rằng không có các chân lý tuyệt đối, nhưng họ sẽ phải ngạc nhiên vô cùng khi rời khỏi căn nhà nhỏ bé bằng xác thịt là thân thể của mình mà họ đang sống trong đó.

Khi chúng ta tiếp nhận một chân lý tuyệt đối là có Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ dẫn chúng ta đến với những chân lý tuyệt đối khác. Như Phao-lô đã nói: nếu không có sự sống lại thì hãy ăn, uống và vui chơi vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và mọi ý tưởng của anh và của tôi về tương lai cũng tốt như nhau.

Khi chúng ta biết là có Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể nói với sự tin tưởng hoàn toàn rằng Đức Chúa Trời có một chương trình. Đấng Tạo hoá có một chương trình cho tạo vật của mình. Ngài rất khôn ngoan.
Chúng ta cũng có thể nói với sự tin tưởng hoàn toàn rằng chương trình của Ngài luôn hành động. Có đôi lúc cảm tưởng như nó không hành động, nhưng Ngài nhìn với tầm nhìn lớn, và Ngài làm mọi sự cho sự vinh hiển của Mình, thậm chí ngay khi tuần vừa rồi bạn chỉ thấy ma quỉ hoạt động bên cạnh mình. Đức Chúa Trời có một câu trả lời hoàn chỉnh cho chúng ta, và cuối cùng sẽ là chiến thắng. Ngài đã chép cho chúng ta quyển sách để mỗi một người trong chúng ta biết được cuối cùng mọi việc sẽ ra như thế nào.

Điều thứ tư, mà chúng ta có thể biết được với lòng tin tuyệt đối, đó là chương trình của Ngài có tính đến bạn. Ngài không thờ ơ với bạn. Ngài sử dụng chúng ta để đạt đến mục đích của Mình. Chúng ta là cộng tác viên trong chương trình của Ngài. Chúng ta làm việc cùng nhau để hoàn tất chương trình vĩ đại cứu chuộc và phục hồi con người về trạng thái mà Đức Chúa Trời muốn thấy họ từ thuở ban đầu.

Duy nhất có một lần Đức Chúa Trời không sử dụng con người trực tiếp vào thực hiện chương trình của Mình - đó là trong quá trình tạo hoá. Nhưng từ khi đó đến nay chúng ta đã xuất hiện, và Đức Chúa Trời sử dụng đức tin, lời cầu nguyện và sự bền bỉ của con người để hoàn thành ý muốn của Mình.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND. T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru