Quay lại để cảm tạ

healing-ten-lepers
Bạn có quay lại cảm tạ Chúa mỗi khi nhận được sự đáp lời cầu nguyện không?

Lu-ca 17:12-19 VI1934
Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.

Trong bức tranh này, tại sao họa sĩ lại vẽ mô tả chín người kia như vẫn còn bệnh, chưa sạch hẳn?

Bạn nghĩ sao, nếu một việc nhỏ là quay lại cảm ơn Chúa mà chín người này còn không làm, thì nói gì đến sự hầu việc Chúa và tham gia gây dựng Hội thánh?

Có phải là chúng ta rất vui được ai đó nhờ hiệp lòng cầu nguyện cho nhu cầu, và còn vui hơn nhiều khi nghe lời làm chứng của người đó cảm tạ tôn vinh Chúa!?

Tất cả là sự lựa chọn của chúng ta! Ai đó có thể có đức tin, nhưng thái độ biết ơn Chúa mới giúp cho đức tin đó tiếp tục lớn mạnh để quyền năng Chúa luôn tiếp tục cứu giúp chúng ta được.

Có phải vậy không các bạn?

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru