Phước lành trong CHÚA

phuoc lanh cua CHUA

Biết làm giàu trong phước Chúa thì tránh được căng thẳng, khổ cực, mất mát!

"Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào!" - Châm ngôn 10:22

- Sống tin kính, sống khôn sáng. © 1999-2017 Tinlanh.Ru