Sự hầu việc của bạn có giá trị khi nó được ấn chứng bởi Đức Chúa Trời.

Chúa Jê-sus không hề xấu hổ một điều là Ngài cần đến những phép lạ để ấn chứng công vụ của mình. Ngài đã nói: "Nếu Ta không làm ..." (Giăng 10:37,38) Không còn lời nào khác mạnh mẽ hơn để nói lên nhu cầu phép lạ trong sự hầu việc Chúa (công vụ).

Hội Thánh chịu thoả mãn với một điều gì đó thật ít ỏi hơn nhiều. Hội Thánh thoả mãn với chuyện mình biết được Đấng Làm Phép lạ, mà không cần biết đến phép lạ! Thế những việc làm ở đâu? Phải chăng là chúng ta chịu quen với suất bánh mì kẹp thịt mà lại không có thịt? Nếu Chúa Jê-sus cũng cần đến những phép lạ để chững mình cho công vụ của Mình, thì chúng ta còn cần phép lạ đến đâu nữa để chứng mình cho công vụ của chúng ta?

Tại sao một con người thuộc tôn giáo khác lại phải từ bỏ tôn giáo của mình và tiếp nhận Chúa Jê-sus của bạn như là con đường và chân lý? Họ có quyển sách đen của họ, và bạn cũng có quyển sách đen của mình. họ có những nguyên tắc đạo đức, và bạn cũng có những nguyên tắc đạo đức. Họ có câu truyện trong sách của họ, và bạn có câu chuyện của bạn. Bạn có điều gì mà họ không có được không? Câu trả lời - đó là Jê-sus hằng sống, và bằng chứng của việc Ngài sống đó là các phép lạ.

Niềm tin cơ-đốc - đó là một hình thức thờ lạy Đức Chúa Trời duy nhất trong thế giới này có thể được ấn chứng bằng các phép lạ mà không một thầy bói, đồng cốt hay là nhà tâm lý học nào có khả năng làm được. Cả lịch sử sự tham gia của Đức Chúa Trời vào công việc loài người được chép trong Thánh-Kinh của người Do-thái - đó là lịch sử của các phép lạ. Chúa Jê-sus đã tiếp tục truyền thống phép lạ, và các môn đồ của Ngài vẫn tiếp tục noi theo tấm gương đó.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru