Ngài cầu thay cho bạn

kuhlman"Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy." Rô-ma 8:26-27

Khi mà bạn đến nơi đó để tìm kiếm ý muốn trọn lành của Ngài mà bạn không biết phải cầu nguyện như thế nào và về chuyện gì, thì hãy ngồi yên. Trong im lặng. Đừng làm gì hết. Đừng cuống lên. Đơn giản là hãy chờ đợi.

Khi bạn chờ đợi, bạn chịu giao phó mình vâng theo Đức Chúa Trời và không thể nào lại không biết được ý muốn chân thực của Ngài.

Đức Thánh Linh, là Đấng biết ý muốn chân thực của Đức Chúa Trời và nhìn thấy số phận mà Đức Chúa Trời dự định cho bạn, sẽ cầu thay cho bạn.

Người cầu thay cho bạn sẽ là Thầy tế lễ Thượng Phẩm Vĩ đại, Chính Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn nhất định sẽ nghe được Đức Chúa Trời, khi Đức Thánh Linh sẽ cầu nguyện bên trong lòng bạn và thông qua bạn.

Thế thì hãy giao mình vào tay Ngài. Hãy giao phó cùng với lời cầu nguyện cả ý muốn của mình, cả giọng nói và cái lưỡi của mình. Hãy giao phó mình hoàn toàn và trọn vẹn cho Ngài.

Đức Thánh Linh sẽ tiếp nhận tất cả cái đó, và như một người thợ gốm, sẽ biến nó thành một cái gì đó mới mẻ, hữu ích và tuyệt diệu. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn. Ngài sẽ lãnh đạo và cầu thay cho bạn. Ngài sẽ che phủ bạn "dưới bóng cánh Ngài".

Chúa Jê-sus ơi, con không biết phải cầu nguyện như thế nào. Hãy cầu xin thế cho con. Nguyện Thánh Linh Ngài cầu nguyện thông qua con. A-men.

 

Trích từ sách "Những lời chữa lành" - Ket-rin Kul-man

ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru