Đức tin BIẾT...

Moi-su-hiep-lai-lam-ich-cho-nguoi-yeu-Chua-800

Rô-ma 8:28
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Biết mình, biết người đã là giỏi... nhưng đấy vẫn là kiểu khôn ngoan con người.

Nhưng mà biết Đức Chúa Trời thì ấy mới là ĐỨC TIN.

Đức tin biết CHÚA BIẾT những kẻ thuộc về Ngài. Ngài đã dành cho chúng ta những điều tốt nhất, bằng cách cao kiến hơn, và đúng vào thời điểm thuận lợi hơn cả. Vì thế cho nên ngay cả khi trí khôn không thể hiểu hết những gì đang xảy ra, thì đức tin vẫn giữ cho lòng chúng ta vững an, vì biết rằng mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho những người yêu mến CHÚA và đang đi theo tiếng gọi của Ngài.

Và đức tin ấy sẽ giúp ta nắm lấy tay Chúa, mà vượt lên trên mọi sự bất toàn của hoàn cảnh, xã hội, của người, và của chính ta nữa.

Chỉ đức tin mới có thể an ủi, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh siêu phàm cho tinh thần và thuộc thể chúng ta.

Để tiếp tục giảng ra Tin lành về sự cứu rỗi đời đời cho tất cả mọi người xung quanh.

Còn tương lai mình, chúng ta biết chắc đã có cánh tay quyền phép Chúa gìn giữ:

2 Ti-mô-thê 1
11 Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư, 12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin Ðấng nào, chắc rằng Ðấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.

Phải không các bạn?

MS Quốc Hùng
Những hạt giống đức tin. 11-2014© 1999-2017 Tinlanh.Ru