Sinh ra từ Đức Chúa Trời

SmithWigglesworthĐức Chúa Trời muốn làm sao cho chúng ta trưởng thành lên trong chân lý, sự công bình và sự sống của Chúa, để mỗi một người mà chúng ta gặp phải, đều nhận thức ra được chân lý rằng chúng ta từ Đức Chúa Trời mà ra. Và chúng ta là những người từ Chúa ra, cũng có thể làm vững chắc trái tim mình trong Ngài, và có được sự tin tưởng hoàn toàn. Chúng ta cần phải nhìn lên Lời Chúa không chỉ như những lời đã được ghi chép. Lời Chúa thúc đẩy những chân lý sống trong cơ thể con người hoạt động, biến đổi và dẫn dắt cho đến chừng nào con người trở thành một tấm gương sống về sản nghiệp của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời tể trị trong người đó. Trong lời nói và hành động, người tin Chúa thể hiện ra bông trái của Chúa.

Chúng ta hãy cùng xem trong thư thứ nhất của Giăng (5:1) những chân lý quan trọng: “Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.”

Kết quả của sự sinh ra từ Đức Chúa Trời là gì? Sự sống Chúa – đó là chân lý Chúa, đồng đi với Chúa, chung với Chúa, tương giao, hiệp một, nhất trí. Tất cả những diều đó liên quan đến sức mạnh toàn năng và sự công bình. Cùng với sự tái sinh là chân lý cùng đến. Trong đó và qua đó mà chúng ta được ở trong trạng thái được tái sinh. Đó là sự đầu tư tình yêu thương và sự thể hiện Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Nếu bạn tự quay lại trong ý nghĩ về thời điểm khi lần đầu tiên trong lòng tin nhận Chúa, bạn sẽ nhớ lại mình đã cảm nhận được sự thánh khiết thật đặc biệt, một tình yêu thật đặc biệt, như bạn được ở trong một thiên đàng kỳ diệu, và nhiều ngày liền sau đó bạn không có ý muốn phạm tội nữa. Các anh chị em yêu quí ơi, chính trải nghiệm kỳ diệu đó có thể làm mới lại hết ngày này qua ngày khác.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru